begin tsp - כל התמונות
פעולות אתרהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).פתח תפריט נווט למעלה
כניסה
  
הצג: 
תיבת סימון לבחירה
תמונה ממוזערת
1
תוצר הפעילות בנושא "מסע בין עשורים"
10
11.5
פעילות יצירה בעקבות הנושא השנתי
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20190912_114231
3
4
שרית יעקב, רכזת התכנית במחוז
5
נעמי שרוני
6.5
6
משחק היכרות
7
8
9
תשף בקשר הרב-דורי